Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Dział wczesnego wspomagania zajmuje się stymulowaniem rozwoju dzieci od momentu wykrycia niepełnosprawności do momentu podjęcia nauki w szkole. Zajęcia mają na celu pobudzanie rozwoju psychoruchowego, emocjonalnego i społecznego. Podstawą objęcia dziecka zajęciami jest opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.

Zespół wczesnego wspomagania prowadzi:

  • diagnozę psychologiczną, pedagogiczną i logopedyczną
  • diagnozę i elementy terapii integracji sensorycznej
  • zajęcia ogólne stymulujące rozwój psychoruchowy dzieci niepełnosprawnych
  • wsparcie i poradnictwo dla rodziców dzieci objętych zajęciami

W skład zespół wchodzą: psycholog dziecięcy, pedagog, oligofrenopedagog, tyflopedagog, surdopedagog, logopeda, terapeuta integracji sensorycznej.