HISTORIA

Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna ma swoją siedzibę w Czechowicach -Dziedzicach, przy ul. Traugutta 11.  Poradnia została powołana do istnienia decyzją z dnia 1 lutego 1977 roku. Najpierw jako Filia Poradni w Pszczynie, a od 1 października 1977 roku rozpoczęła działalność jako Poradnia Wychowawczo-Zawodowa w Czechowicach – Dziedzicach. Wówczas w Poradni pracowały 3 osoby, a mieściła się ona w małym pokoju w Zespole Szkół Specjalnych, później w Centrum Kształcenia Ustawicznego. We wrześniu 1978 roku zwiększono liczbę etatów do 5 (tj. 3 psychologów i 2 pedagogów), którzy pracowali dla dzieci z Gminy i Miasta Czechowice-Dziedzice, Brzeszcze i Miedźna. Równocześnie siedzibę Poradni przeniesiono do oddzielnego budynku przy ul. Krasińskiego 2, gdzie Poradnia dysponowała 4 gabinetami i sekretariatem. Od tego czasu do chwili obecnej wraz z coraz większym zapotrzebowaniem środowiska lokalnego zwiększała się  liczba pracowników. W roku 1988 po wielu staraniach otworzono Filię Poradni w Brzeszczach. Od roku 1990 Poradnia i Filia liczyła 14 pracowników i obejmowała swą opieką ok. 2,7 tysięcy dzieci i młodzieży. Do listopada 1995 roku siedzibą Poradni był budynek przy ul. Krasińskiego 2, ze względu jednak na jego stan techniczny placówka musiała zostać przeniesiona w inne miejsce. Od października 1996 roku zajmujemy pomieszczenia po internacie przy Zespole Szkół Technicznych i Licealnych. Dysponujemy 8 gabinetami w tym: gabinet terapii grup, gabinet terapii indywidualnej,  logopedycznej, 3 gabinety psychologiczne, 2 pedagogiczne, sekretariat, zaplecze socjalne. Poradnia udziela pomocy diagnostycznej – badania pedagogiczne, psychologiczne i logopedyczne oraz pomocy postdiagnostycznej – terapia indywidualna, grupowa, terapia rodzin, terapia logopedyczna, zajęcia specjalistyczne (korekcyjno – kompensacyjne, dla dyslektyków), szkolenia i warsztaty dla nauczycieli, pedagogów szkolnych i rodziców, dla uczniów wszystkich typów szkół. Od stycznia 2005 roku teren działania został rozszerzony na cały Powiat Bielski i utworzona Filia Poradni w Bielsku – Białej. Nazwa zmieniła się na Powiatową Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną. Obecnie Poradnia dysponuje 21 etatami i zatrudnia pedagogów i psychologów wszystkich prawie specjalności, zatrudnia również lekarza.

W pierwszych latach działalności praca Poradni sprowadzała się przede wszystkim do badań diagnostycznych. Od kilku lat podstawą naszej pracy stała się postdiagnostyka, a zwłaszcza terapia, którą obejmujemy zarówno dzieci i młodzież, jak i ich rodziców. Dlatego też kilka lat temu utworzony został dział pomocy psychologicznej, w którym obecnie pracuje pięciu terapeutów. Oprócz działań pomocy psychologicznej pracujemy z dziećmi i młodzieżą jeszcze w innych działach, tj. w dziale przedszkolnym, młodszego wieku szkolnego, dziale starszego wieku szkolnego, dziale terapii logopedycznej. Od września 2009 roku Poradnia poszerzyła swoją działalność o dział wczesnego wspomagania rozwoju małego dziecka. Z roku na rok do Poradni zgłasza się coraz więcej dzieci, młodzieży i rodziców. We wszystkich tych działach oprócz badań diagnostycznych prowadzone są zajęcia terapeutyczne, specjalistyczne, korekcyjno – kompensacyjne np. w zakresie wyrównywania deficytów rozwojowych, terapii moczenia nocnego, zajęcia dla dzieci i młodzieży dyslektycznej, warsztaty preorientacji zawodowej i wiele innych. Poradnia obejmuje opieką dzieci i młodzież w wieku od urodzenia do ukończenia nauki w szkole, ale nie tylko - służy również nauczycielom, wychowawcom i rodzicom, co oznacza ogromną różnorodność problemów. Chcąc sprostać zapotrzebowaniom wszystkich osób, które zwracają się do nas o pomoc, pracownicy tutejszej Poradni przez cały okres pracy uzupełniają swoje wiadomości i umiejętności, dokształcając się na studiach podyplomowych oraz różnego rodzaju szkoleniach, warsztatach i treningach. Oprócz pracy na terenie Poradni pracownicy podejmują działania również na terenie domu rodzinnego dziecka, szkół i placówek, gdzie są prowadzone szkolenia, warsztaty, treningi, zarówno dla nauczycieli jak i uczniów.