Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

Dział edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej obejmuje opieką dzieci uczęszczające do przedszkola oraz klas I – III szkoły podstawowej.

Zespół specjalistów prowadzi:

 • diagnozę i terapię psychologiczną, neuropsychologiczną, pedagogiczną  i logopedyczną
 • diagnozę lateralizacji,
 • diagnozę i terapię zaburzeń grafomotoryki
 • diagnozę i elementy terapii integracji sensorycznej
 • diagnozę ryzyka dysleksji
 • zajęcia indywidualne o charakterze korekcyjno - kompensacyjnym
 • pomoc rodzicom i nauczycielom w diagnozowaniu i rozwijaniu potencjalnych możliwości oraz mocnych stron dzieci
 • terapię zaburzeń rozwojowych
 • terapię moczenia nocnego
 • wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny
 • zajęcia specjalistyczne dla dzieci niedowidzących, niedosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną
 • zajęcia terapeutyczne ogólnorozwojowe dla dzieci z problemami społecznymi  i emocjonalnymi
 • zajęcia terapeutyczne grupowe dla dzieci nadpobudliwych psychoruchowo metodą Treningu Zastępowania Agresji (ART)
 • zajęcia według autorskiego programu profilaktyki zachowań agresywnych „Bajka to za mało”
 • zajęcia według autorskiego programu „Rozmowne rączki”, modelującego zachowania prospołeczne i postawę akceptacji wobec osób niepełnosprawnych