AKTUALNOŚCI

Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie dla pedagogów i psychologów szkolnych, 

które odbędzie się 28.11.2018 r. o godz. 9:00 w Filii Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej 
w Bielsku – Białej przy ul. Piastowskiej 44
Rozpocznie się ono od omówienia spraw bieżących,
 a następnie mgr Monika Wisła – doradca metodyczny oraz trener 
z zakresu neurodydaktyki poprowadzi wykład nt. „Neurodydaktyka – po co to jest?” 
Będzie on wstępem do warsztatów z tej tematyki, których szczegóły również zostaną omówione na spotkaniu.

Serdecznie zapraszamy


Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Czechowicach-Dziedzicach, 

Filia w Bielsku-Białej organizuje

 spotkanie dla młodych stażem nauczycieli logopedów.

Pierwsze spotkanie będzie miało charakter organizacyjny i odbędzie się w dniu 20.11.2018r. o godz.: 14.00 

na terenie Filii Poradni w Bielsku-Białej, ul. Piastowska 44 (budynek Delegatury Kuratorium Oświaty).

Temat spotkania:
 • organizacja współpracy Poradni z logopedami w roku szkolnym 2018/2019,
 • oferta dla szkół przygotowana przez pracowników Poradni,
 • oferta szkoleń dla logopedów.
Na spotkanie prosi my zapisywać się telefonicznie pod numerem tel. 338118247 (do 16.11.2018r.)

zapraszają logopedzi pracujący w Poradni

Zaproszenie.

Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Czechowicach – Dziedzicach, Filia w Bielusk – Białej 

serdecznie zaprasza zainteresowanych rodziców na spotkanie organizacyjne w dniu 29. 10. 2018 r. 

oraz cykl 10 spotkań warsztatowych w ramach „Szkoły dla Rodziców”.

Tematyka oraz terminy spotkań:

 • 05.11.2018 r . Uczucia – jak sobie z nimi radzić?

 • 12.11.2018 r. Jak słuchać żeby dziecko do nas mówiło?

 • 19.11.2018 r. Jak zachęcać do współpracy.

 • 26.11.2018 r. Wspieranie procesu usamodzielniania się.

 • 03.12.2018 r. Jak chwalić żeby nie „zepsuć” dziecka?

 • 10.12.2018 r. Rozwiązywanie problemów i konfliktów.

 • 07.01.2019 r. Zamiast karania.

 • 14.01.2019 r. Uwalnianie dzieci od funkcjonowania w narzucanych rolach.

Zapisy na spotkania w ramach „Szkoły dla Rodziców” odbywają się telefonicznie pod numerem telefonu 338118247 

lub w sekretariacie Poradni przy ul. Piastowskiej 44 w Bielsku – Białej.

Zapraszamy, pracownicy Filii PoradniW związku ze zmianą przepisów dotyczących wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego i opinii

o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, 

wnioski na Zespół Orzekający wraz z dokumentacją są przyjmowane:


-        w PPPP w Czechowicach – Dziedzicach:  wtorek        godz. 15.30 – 16.30

                                      piątek         godz. 09.00 – 10.00

 

-        w PPPP Filia w Bielsku – Białej:               wtorek        godz. 16.00 – 17.00

                                                                                czwartek     godz. 16.00 – 17.00

                                  piątek          godz. 09.00 – 10.00

 

-        lub po wcześniejszym, telefonicznym  umówieniu się.Spotkanie pedagogów i psychologów szkolnych.
    Dnia 15.11.2017r. na terenie Filii Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej, ul. Piastowska 44, odbędzie się kolejne spotkanie warsztatowo - dyskusyjne. 
W spotkaniu będzie uczestniczyć Pani Anna Żukowska-Póda, Kierownik Oddziału PZP dla dzieci w Bielsku-Białej. 
Spotkanie rozpoczynamy o godz. 9.00. 
Szczegółowe informacje zostaną przesłane mailem. 

Zapraszamy.

Dnia 29.09.2017r. w naszej Poradni odbyło się szkolenie dające 53 psychologom z powiatów: bielskiego, 
cieszyńskiego i żywieckiego, certyfikat do stosowania SKALI INTELIGENCJI STANFORD-BINET 5.
Skala SB5 to najnowsza wersja, stosowanego na świecie, alternatywnie do skal wechslerowskich, narzędzia diagnozy intelektu, przeznaczona dla dzieci i młodzieży w wieku od 2 do 18 lat.

Trenerami byli: dr Urszula Sajewicz – Radtke i dr Bartosz M. Radtke z Pracowni Testów Psychologicznych          i Pedagogicznych w Gdańsku, którym dziękujemy za profesjonalnie przeprowadzone szkolenie.

                                            Uczestnicy i organizatorzy szkolenia

Szanowni Rodzice, Dyrektorzy i Nauczyciele

W związku z wejściem w życie nowego Rozporządzenia MEN z dn. 07.09.2017r. w sprawie orzeczeń
 i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno - pedagogicznych, w zakładce "dokumenty do pobrania" znajdują się nowe druki zaświadczeń lekarskich dotyczących wydania: orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, indywidulanego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, indywidulanego nauczania, opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, możliwości realizacji praktycznej nauki zawodu i zajęć rewalidacyjno - wychowawczych. 
Do pobrania są również: wniosek rodzica o wydanie stosownego dokumentu w Poradni w Czechowicach-Dziedzicach i Filii w Bielsku-Białej oraz opinia szkoły związana z wydaniem orzeczenia i indywidualnego nauczania.

Informujemy, że w związku ze zmianami w Poradni nie będą przyjmowane 
wnioski i zaświadczenia na starych drukach.
Dyrekcja i pracownicy PoradniInformacja dla pedagogów i psychologów szkół i placówek z terenu Powiatu Bielskiego 

dotycząca współpracy z Poradnią Zdrowia Psychicznego 

dla Dzieci i Młodzieży w Bielsku – Białej, ul. Sobieskiego 83.


W związku ze zgłaszaną potrzebą współpracy wyznaczono godziny konsultacji dla pedagogów i psychologów szkolnych.


Dyżury lekarskie pełnią:

-        Pani Agnieszka Tobiczyk – Teper  - każdy ostatni czwartek miesiąca w godzinach 12.00 – 12.30,

-        Pani Aldona Augustyniuk – każdy ostatni poniedziałek miesiąca w godzinach 08.00 – 8.30,

-        Pani Sabina Micorek – każda ostatnia środa miesiąca w godzinach 08.15 – 08.45.


Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży

Oddział Dzienny Psychiatryczny dla Dzieci

Bielsko – Biała, ul. Sobieskiego 83.

Tel. 33 828 74 75


Ważna informacja dotycząca zmian w prawie oświatowym –
wybrane przepisy prawne dotyczące organizacji pracy z uczniem niepełnosprawnym
/Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe /

 

PRAKTYKI STUDENCKIE

Praktyki studenckie prowadzimy już od wielu lat. Posiadamy w tym zakresie duże doświadczenie. Współpracowaliśmy już z wieloma uniwersytetami i szkołami wyższymi.

Czas trwania praktyk studenckich zależny jest od oczekiwań i preferencji uczelni. Często okres ten waha się od 2 do 6 tygodni.

Podstawowym celem praktyk studenckich jest poznanie od strony prawnej i praktycznej specyfiki pracy w Poradni. Praktyka daje możliwość do poznania roli Poradni w systemie oświaty, celów i zadań oraz sposobów ich realizacji. Studenci mają okazję do obserwowania zajęć terapeutycznych, profilaktycznych i psychoedukacyjnych prowadzonych przez pracowników. Poznają zasady przeprowadzania diagnozy psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej oraz podstawowe narzędzia diagnostyczne. Zapoznają się z procedurami działania Zespołu Orzekającego oraz zasadami wydawania orzeczeń i opinii.

W sprawie organizacji i przebiegu praktyki w Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Czechowicach – Dziedzicach oraz Filii Poradni w Bielsku - Białej, oczekujemy od uczelni wysyłającej na praktykę swojego studenta następujących dokumentów:

1.     Skierowania z uczelni z imieniem i nazwiskiem studenta, kierunkiem studiów   i określeniem czasu trwania praktyki w Poradni;

2.     Pisma przewodniego, w którym należy uwzględnić: cel praktyki i zakres umiejętności jakie powinien student, zdaniem uczelni, posiąść po zakończeniu praktyki w naszej placówce;

3.     Informacji, co ma być warunkiem zaliczenia praktyki w Poradni i co ma być dokumentem podsumowującym jej odbycie - opinia, ocena słowna, uwagi o cechach osobowych i predyspozycjach do wykonywania zawodu w przyszłości itp.

W razie wątpliwości i pytań dotyczących odbywania praktyk prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikami Poradni

(tel. 32 2152220 lub 33 8118247).